> ผู้บริหารสำนักงาน
> วิสัยทัศน์หน่วยงาน
> โครงสร้างการบริหาร
> บุคลากร
> ข่าวประชาสัมพันธ์
> ข่าวสารประกวดราคา
> โครงการที่สำคัญ
> สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
> บทความทางวิชาการ
> กฏหมายสิ่งแวดล้อม
> มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
> การขออนุญาตใช้น้ำบาดาล
> กลุ่มงานต่างๆ
> ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
> เอกสารเผยแพร่
> Web Board
> Download
> Link
ผลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี ๒๕๕๖ จังหวัดอุดรธานี
            
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๖.....
Download รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
                > ปก
                > คำนำ
                > ใบแทรก
                > เนื้อหา
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์ (โครงการ 800 ล้านกล้าฯ)
          >>>Download<<<
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มีความเห็นชอบในการใช้แบบโลโก้สำหรับเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๑๒๑ ปี อุดรธานี อย่างเป็นทางการ
จังหวัดอุดรธานีจัดฝึกอบรมการจัดเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย
          วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องอุดรธานี ๑ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี.......
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือศูนย์จัดการน้ำเสียจังหวัดอุดรธานี
          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายเสนีย์ จิตตเกษม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือศูนย์จัดการน้ำเสียจังหวัดอุดรธานี..
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕   

ผลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2555 จังหวัดอุดรธานี
            นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการจัดประกวดและมอบรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2555
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
>> รายชื่อทีมผู้สมัคร<<

๑๒๐ ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย
              
วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการตั้งกระทรวงต่างๆ ขึ้นเป็นปฐมบท กระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งในกระทรวงที่ได้จัดตั้งขึ้น....
Download ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จังหวัดอุดรธานี
              > รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับหมู่บ้าน
              > รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับตำบล
              > รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับอำเภอ
              > รายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับจังหวัด

จังหวัดอุดรธานีจัดฝึกอบรมโครงการ "อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ Zero Waste"
              วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์โฮเทล จังหวัดอุดรธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินโครงการ "อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ Zero Waste" เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

Download เอกสารการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ (จังหวัดอุดรธานี)
              > หนังสือขอความร่วมมือนายอำเภอ
              > ประกาศคณะกรรมการอำนวยการฯ เรื่อง
ประกาศกำหนดวันคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
Download รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
                > ปก-คำนำ-สารบัญ
                > เนื้อหา
Download เอกสารการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับตำบล (จังหวัดอุดรธานี)
              > หนังสือขอความร่วมมือนายอำเภอ
              > ประกาศคณะกรรมการอำนวยการฯ เรื่อง
ประกาศกำหนดวันคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับตำบล
              > คู่มือการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ปี ๒๕๕๕
              > ใบลงทะเบียนคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับตำบล
              > แบบรายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับตำบล
Download เอกสารการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ปี ๒๕๕๕
              > หนังสือขอความร่วมมือนายอำเภอ
              > ประกาศคณะกรรมการอำนวยการฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อหมู่บ้านและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกฯ (ฉบับแก้ไข)
              > ประกาศคณะกรรมการอำนวยการฯ เรื่อง
ประกาศกำหนดวันคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับหมู่บ้าน
              > คู่มือการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ปี ๒๕๕๕
              > ใบลงทะเบียนคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับหมู่บ้าน
              > แบบรายงานผลการคัดเลือก
ทสจ.อุดรธานี คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
            วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้แทนของจังหวัดอุดรธานีเข้ารับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพเรือ...
ทสจ.อุดรธานี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
           วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี...
ทสจ.อุดรธานี ส่งมอบ อี เอ็ม บอล ช่วยบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ประสบอุทกภัย
          วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี และคณะเจ้าหน้าที่นำก้อนจุลินทรีย์ชีวภาพ (อี เอ็ม บอล) ไปส่งมอบ...
ทสจ.อุดรธานี จัดกิจกรรมโครงการ อี เอ็ม เพื่อประชาชน
          วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับส่วนราชการประจำจังหวัด รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป....
ทสจ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมโครงการลงแขกเกี่ยวข้าวฯ ประจำปี ๒๕๕๔
          วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรม "โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว ชาวอุดรรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๕๔" ณ บ้านโคกสว่าง หมู่ ๒ และ ๕ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี...
เชิญร่วมโครงการ “๘๔ หมื่นลูก ๘๔ หมื่นลิตร พิชิตน้ำเสีย”
       
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "๘๔ หมื่นลูก ๘๔ หมื่นลิตร พิชิตน้ำเสีย" โดยการร่วมกันปั้นลูก อี เอ็ม บอล เพื่อส่งไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ประสบอุทกภัย ๕๔ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ...
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีร่วมบริจาคสมทบงานกาชาด ปี ๕๔
        วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รับมอบสิ่งของบริจาคช่วยงานกาชาดปี ๕๔ จากนายอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี..
พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลปี ๒๕๕๔
        วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลปี ๒๕๕๔...
Download เอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
Download คู่มือคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
Download คลิ๊กที่นี่
ทสจ.อุดรธานีจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภายใต้ PMQA
            นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือภายในองค์กร ภายใต้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔
ผลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2554 จังหวัดอุดรธานี
            นายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการจัดประกวดและมอบรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2554
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ผลการประกวดชุมชนปลอดขยะจังหวัดอุดรธานี
            วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 นายสาโรช แสงอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรการประกวดการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการขยะแบบครบวงจร โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการจังหวัดอุดรธานี ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

ปีป่าไม้สากล 2554
          องค์การสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้ปี พ.ศ. 2554 เป็นปีป่าไม้สากล (International Year of Forest 2011 - IYF 2011) และได้เชื้อเชิญองค์ให้ภาครัฐ และองค์กรภาคีภายใต้สหประชาชาติ องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ NGOs ภาคเอกชน
จังหวัดอุดรธานีจัดฝึกอบรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
          วันที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายคมสัน เอกชัย) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ณ ห้อง Crystal Top โรงแรมประจักษ์ตรา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 จังหวัดอุดรธานีจัดฝึกอบรมการจัดเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสีย
        วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องฟ้าหลวง 2-3 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการน้ำเสียชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”    
Download เอกสารประกอบการฝึกอบรมที่นี่
จังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2554
        วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น. นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี นำโดยนายอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลปี 2554
        ขอเชิญสถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลปี 2554 โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละระดับจะได้รับสิทธิเป็นตัวแทนของจังหวัดอุดรธานี เพื่อเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคและระดับประเทศ
Download คู่มือดำเนินการธนาคารขยะรีไซเคิล
ทสจ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ อำเภอศรีธาตุ
        วันที่ 19 มกราคม 2554 นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ
ทสจ.อุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ทส. จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
        วันที่ 13 มกราคม 2554 นายอภิชัย  เชียร์ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการ "ทำดีเพื่อแผ่นดิน" ทำบุญหลักเมือง ถวายพระเจ้าแผ่นดิน
จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับอำเภอเพ็ญ จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
        วันที่ 12 มกราคม 2554 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดป่าพระนาไฮ บ้านสินเจริญ หมู่ 6 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
นโยบายศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุดรธานี
        สืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกันร่วมมือกันจัดการขยะมูลฝอยในลักษณะของศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการควบคุม
โปรแกรมระบบบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล
        โปรแกรมระบบบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล หรือ Recycle Bank v 1.0 เป็นโปรแกรมชุดทดลองใช้งานซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลในการลดการทำงานด้านระบบเอกสาร รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานฯ

 

จำนวนผู้เข้าชม 000035146

Web_Master :  Bancha_Khunsungnern
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting รับทำ seo รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับนำเข้าสินค้าจากจีน