ผลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2555 จังหวัดอุดรธานี
        วันที่ 10กันยายน 2555 เวลา 13.00 น. นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2555 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยในปี 2555 นี้ มีนักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 71 ผลงาน และมีผู้สนใจเข้าชมกิจกรรมการประกวดจำนวนประมาณ 500 คน
        > สรุปผลการประกวด <
นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวให้โอวาท

นางกุลฐนัญจ์ ดีเอื้อ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีกล่าวต้อนรับ

นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน
ภาพบรรยากาศทั่วไปของการจัดประกวด
สรุปผลการประกวด
1. ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา

รางวัล

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สถานศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชนะเลิศ

พานบายศรีจากกระดาษ     รีไซเคิล

ด.ช.ณัฐพงศ์ พิมพิสาร
ด.ญ.สาวิตรี กลางจอหอ
ด.ช.วรพล สมัครการ
ด.ญ.ณัชชา สิงหเสนี

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

นางนิตยา รีรมย์
นางสำรวย สุรทรัพย์
นายสำราญวรรณกุล

รองชนะเลิศอันดับ ๑

พุ่มสวยด้วยมือเรา

ด.ญ.วชิราภรณ์ ชุมคำไฮ  ด.ญ.นฤมล ต้นชาลี
ด.ญ.ทิพวรรณ สิมมา
ด.ญ.เจนจิรา สุขสบาย

โรงเรียนบ้านเลื่อม ม.๑
ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ , ๐๔๒-๑๒๔๑๕๘

น.ส.วรัญชรี  โสตถิปิณทะ

รองชนะเลิศอันดับ ๒

การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
หรือวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

ด.ญ.รัชฏาภรณ์ หล้าคอม, ด.ญ.เบญจมาศ โคตรอินทร์
ด.ญ.อภิญญา ทวีจันทร์

โรงเรียนบ้านโคกกลาง

นายอาคม แก้วเจริญ

     
2. ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.)

รางวัล

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สถานศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชนะเลิศ

สืบสานความเป็นไทย

น.ส.ศิริวรรณ  สารราช
น.ส.ทิพธัญญา  มีพงษ์
น.ส.นันทิยา  พลเดช
น.ส.น้ำฝน  สาธารณะ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางวันทิตา  โพธิสาร
นางวิชุดา สามทอง

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ตะกร้าแสนน่ารัก

น.ส.สุดารัตน์ โคตรศรี น.ส.มณฑิรา หาญเชิงชัย
น.ส.วิภาพรรณ สุระคาย

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

น.ส.สวลี ศรีกุลวงษ์

รองชนะเลิศอันดับ ๒

หงส์เหิร

น.ส.ศันศนีย์ ปากคูณ
น.ส.รัชนีกร โพธิ์ศรีรัตน์
น.ส.นิภาพร ชาวดร
น.ส.มติมนต์ พลเมืองศรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางวันทิตา  โพธิสาร
นางอมรา วุฒิสาร

     
3. ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวส.)

รางวัล

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สถานศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชนะเลิศ

ชุดโซฟาจากคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว

นายอภินันท์ อ่อนละมุน
นายอิทธิพล รัตนไพโรจน์
นายพูลศักดิ์ ศรีโสดาพล
น.ส.สิรินภา กมลรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นายธีระยุทธ์ เพ็งชัย

รองชนะเลิศอันดับ ๑

SPOONEPER CHAIR

นายธนาวุฒิ อัคนิสร
นายจักรพงศ์ กิตติโชติพันธุ์
น.ส.ธัญญารัตน์ มาตย์เทพ

วิทยาลัยสันตพล

นายภูมิพัฒน์ ชมพูวิเศษ

รองชนะเลิศอันดับ ๒

Chandelier

นายทวีวุฒิ อินชีวงศ์
นายศรัญญา แก้วปราณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นายธีระยุทธ์ เพ็งชัย

     
4. ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ำท่วม

รางวัล

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

ชุมชน

หมายเหตุ

ชนะเลิศ

แพน้อยลอยลำ

นายวัชระ ศรีอุดม
นายรัฐพงษ์ มาลี

โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า

นายเอกตระการณ์
ซื่อไกรกุลธวัช

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ถังกรองน้ำระบบแรงดัน

นายพัฒนา  แก้วแก่นคูณ
ด.ช.สนธยา เดชวี

ถังกรองน้ำระบบแรงดัน

รองชนะเลิศอันดับ ๒

เรือขวดน้ำพลาสติก

ด.ช.ชัชพงศ์  โคตรโมลี  ด.ช.สุรพล  แก้วคำภา
ด.ช.อรัญวุฒิ วิสามารถ ด.ช.เกรียงไกร  สีมืด

โรงเรียนบ้านโคกกลาง

นายอาคม แก้วเจริญ

     
5. ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

รางวัล

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สถานศึกษา/ชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชนะเลิศ

นาคินทร์

น.ส.อุทัยทิพย์ ก้อนเงิน
น.ส.พรชิตา ฤทธิ์มหา
ด.ญ.ญาณวิภา จันทร์หนองฮี
ด.ญ.อรนงค์ อำนาจเจริญ

โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี

นายเอกพงศ์ กองอุดม

รองชนะเลิศอันดับ ๑

Land of Smiles

นายตระกูล สุนทรชัย
นายเฉลิมชาติ แฝงสวรรค์
น.ส.มุธิตรา อัปการัตน์
น.ส.ธิดา น่วมสำลี

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ชุดลีลาบุหลง

นายกฤษฏา ปะนัง
น.ส.สิรินารถ เนียมปัชชา
นายอดิศักดิ์  ซุ่นขวัญ
นายพิษณุวัฒน์ สีสัน

โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร

นางอุไร  พนมเขต

     
>>HOME<<